15 de maig, 2018

Ponència 1a de la Assemblea General - Linyola- La Séquia del Poble


L’Ajuntament de Linyola ve impulsant una proposta de recuperació, millora i posada en valor de les infraestructures i elements patrimonials del municipi. Entre aquests elements hi figuren les séquies, desaigües i/o reguers del municipi que tenen una funció principal de tipus hidrològic, relacionada amb el sistema de circulació d’aigües vinculat als regs dels canals d’Urgell, però alhora, una funció natural de conservació de la biodiversitat i un interès paisatgístic reconegut. 

En aquest sentit, s’ha establert una taula de col·laboració amb la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, sindicats i propietaris agraris i entitats ambientalistes, per tal d’emprendre una gestió conjunta de les sèquies que travessen el municipi, generant un projecte pilot que pugui ser executable de forma directa i alhora reproduïble en altres trams de la plana d’Urgell de característiques similars. 

La Sèquia del Poble de Linyola, també coneguda com la “Primera Séquia” o “Corb 6” és un curs d’aigua superficial i permanent afluent del riu Ondara1, al que drena les seves aigües al sud-oest del nucli de Linyola, al costat de la depuradora. Les aigües circulants provenen principalment dels sobrants de reg de les finques a migdia i llevant del nucli de Linyola, dels sectors propers al Castell del Remei i de la zona de Boldú (la Fuliola). 

1 El riu Ondara que en aquest punt del terme municipal es coneix com a Barranc de la Bovera o Desaigüe d’Almassor.

  
L’Ajuntament ha pres la iniciativa i ha coordinat la redacció d’un Projecte de recuperació fluvial de la Séquia del Poble de Linyola en el seu tram final, en una longitud de 3.210 metres que s’indiquen a la figura anterior. Aquest projecte, que ha estat presentat i sotmès a consideració de diferents administracions i entitats.

Té com a objectiu garantir la funció hidrològica de la sèquia alhora que es millora els seu estat natural i paisatgístic, especialment pel que fa a preservar la continuïtat longitudinal de la vegetació de ribera, intentant eliminar i reduir l’avanç de la canya i substituir-la per plantacions autòctones

Atès que la Comunitat General dels Regants dels Canals d’Urgell és l’administració responsable i competent en matèria de gestió i regulació de la funció de reg i desguàs general de la Sèquia i atès que també té interès en contribuir a mantenir i millorar la funció natural i paisatgística de la Séquia, es proposa que la CGRCU participi i col·labori directament en el finançament de part del pressupost del projecte.
 
En efecte, aquestes actuacions comprenen de forma més detallada:
  • Capítol 1. Desbrossada de la llera, neteja de marges i retirada de residus.
  • Capítol 2. Control i eliminació per decapatge de la canya.
  • Capítol 3. Poda i estassada d’arbres de ribera.
  • Capítol 4. Plantacions arbòries i arbustives en marges.

    En qualsevol cas, l’execució del projecte i les actuacions que s’hi preveuen es realitzarien d’acord amb les indicacions de la direcció i vigilància ambiental de l’obra, d’acord amb els serveis tècnics i d’obres de la CGRCU.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada